300,000 
Cam Dứa Dưa Hấu Vải Đào Xoài Đào
380,000 
Dâu Dưa Lưới Dâu Ổi Dưa Hấu Vải Đào Xoài Đào